fbpx

Regulamin Sprzedaży Produktów realizowany przez Eudaimonia Space Małgorzata Łuczkowska

Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia sprzedaży produktów materialnych, elektronicznych oraz usług  online realizowanych przez Małgorzatę Łuczkowską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Eudaimonia Space Małgorzata Łuczkowska z siedzibą w Lubinie (59-300), ul. Krzemieniecka 4a/3, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługującą się numerem NIP 6922152282, REGON 384775031

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem e-mail kontakt@malgorzataluczkowska.pl

§1: Definicje

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów u Sprzedawcy w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Kupujący – każdy podmiot dokonujący zakupów u Sprzedawcy

Sklep – kanał sprzedaży Sprzedawcy zintegrowany z Platformą 1koszyk, prowadzony przez FSi   spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (31- 323), ul. Gdyńska 19, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000219900, posiadająca NIP: 9451926796, REGON: 357238140, o kapitale zakładowym wynoszącym 50 000,00 zł, e-mail: info@fsi.pl, będącą administratorem Platformy.

Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Eudaimonia Space Małgorzata Łuczkowska, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 6922152282, REGON 384775031, korzystająca z Platformy 1koszyk w celu sprzedaży swoich produktów.

Regulamin – niniejszy regulamin

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Kupującym w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia  i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży (w przypadku produktu materialnego) lub Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych (w przypadku produktu elektronicznego) lub Umowy o Świadczenie Usług (w przypadku zakupu usługi online) ze Sprzedawcą.

Konto – funkcja Platformy 1koszyk, dzięki której Kupujący, identyfikowany za pomocą adresu  e-mail, może dokonywać zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę

Produkt  – rzeczy, treści cyfrowe nie zapisane na nośniku materialnym lub usługi online oferowane przez Sprzedawcę będące przedmiotem Umowy Sprzedaży (w przypadku rzeczy) lub Umowy  o Dostarczenie Treści Cyfrowych (w przypadku produktów elektronicznych) lub Umowy  o Świadczenie Usług (w przypadku zakupu usługi online) pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu (rzeczy lub usługi) zawierana albo zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych – umowa sprzedaży treści cyfrowych (produktu elektronicznego) nie zapisanych na nośniku materialnym zawierana albo zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Umowa o Świadczenie Usług – umowa sprzedaży Produktu (usługi online) zawierana albo zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu

Platforma 1Koszyk – oprogramowanie 1koszyk będące własnością FSi, umożliwiające Kupującemu dokonywanie zakupów przez dowolny, zintegrowany z Platformą kanał sprzedaży Sprzedawcy. Więcej informacji o Platformie znajduje się pod adresem www.1koszyk.pl.

§2: Postanowienia wprowadzające

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną i Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronie Sklepu.
 1. Wszystkie ceny Produktów podane na stronie Sklepu są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT) oraz są podane w polskich złotych.
 1. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Kupującego składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy.
 1. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży/Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowy o Świadczenie Usług zawieranej pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 1. Niniejszy dokument stanowi jednocześnie regulamin usługi świadczonej przez Sprzedawcę drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 1. Do korzystania z Platformy 1koszyk niezbędne jest posiadanie urządzenia z przeglądarką internetową, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich, przerwami technicznymi spowodowanymi pracami serwisowymi FSi w zakresie dostosowania funkcjonalności Platformy 1koszyk lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Kupującego.

§3: Składanie zamówień

 1. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący zobowiązany jest podjąć następujące kroki:

a) wybrać produkt lub produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „KUPUJĘ TERAZ”

b) określić w koszyku liczę zamawianych produktów

c) podać adres poczty elektronicznej

d) z widoku koszyka kliknąć w przycisk „REALIZUJ ZAMÓWIENIE

e) wybrać formę płatności elektronicznych i kliknąć przycisk „ZATWIERDŹ FORMĘ PŁATNOŚCI

f) wybrać metodę dostawy

g) w zależności od wybranej metody dostawy uzupełnić dane do wysyłki i kliknąć przycisk „ZATWIERDŹ FORMĘ DOSTAWY

 1. Z chwilą złożenia Zamówienia (kliknięcia w przycisk „DOKONAJ ZAKUPU”) między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży/Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowy o Świadczenie Usług Produktów objętych Zamówieniem.
 1. Umowa Sprzedaży/Umowa o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowa o Świadczenie Usług dotyczy konkretnego i jednorazowego zakupu – jest zawierana w celu i na czas jego realizacji.

§4: Formy dostawy i metody płatności

 1. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy Produktu (rzeczy) objętych Zamówieniem:

a) dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej FedEx lub DPD – koszt dostawy ok. 14,50 zł, szacunkowy czas realizacji Zamówienia 2 dni robocze + czas dostawy

b) dostawa za pośrednictwem paczkomatu Inpost – koszt dostawy ok. 10, 37 zł, szacunkowy czas realizacji Zamówienia 2 dni robocze +czas dostawy

c) odbiór osobisty w siedzibie Sprzedawcy, po wcześniejszym wspólnym ustaleniu dokładnego terminu odbioru Produktu (rzeczy).

 1. Koszt dostawy ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w opisie Produktu.
 1. Płatność za zamówione Produkty odbywa się z góry, poprzez płatności elektroniczne obsługiwane przez Blue Media.
 1. Wysyłka zakupionych produktów jest możliwa tylko na terenie Polski.
 1. Za dostawę Produktu (rzeczy) zamówionego u Sprzedawcy, odpowiada Furgonetka sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inżynierska 8, 03-422 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000694708; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 1132567365; REGON: 140220084.
 1. Podmiotem obsługującym płatności elektroniczne dokonywane w ramach Sklepu na rzecz Sprzedawcy z tytułu zawartej Umowy Sprzedaży/Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowy o Świadczenie Usług jest Blue Media S.A., 81-718 Sopot (Polska), ul. Powstańców Warszawy 6, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561, nr KRS 0000320590.

§5: Realizacja zamówienia

 1. Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności elektronicznych za zamówiony Produkt w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży/ Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowy o Świadczenie Usług – w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.
 1. Kliknięcie przez Kupującego przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” oznacza zawarcie Umowy Sprzedaży (w przypadku produktów materialnych lub usług) lub Umowy  o Dostarczenie Treści Cyfrowych (w przypadku produktów elektronicznych) lub Umowy  o Świadczenie Usług (w przypadku zakupu usługi online) pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 1. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się z chwilą odnotowania wpłaty i uznania Zamówienia za opłacone.
 1. Realizacja Zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania Zamówienia do wysyłki.
 1. Jeżeli Kupujący wybrał sposób dostawy inny, niż odbiór osobisty, Produkt (rzecz) zostanie wysłany przez Sprzedawcę w możliwie najszybszym terminie, nie później niż do 3 dni roboczych od uznania Zamówienia za opłacone.
 1. W przypadku wyboru przez Kupującego odbioru osobistego Produktu (rzeczy), Produkt będzie gotowy do odbioru przez Kupującego w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Kupujący zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.
 1. Realizacja Zamówienia Produktu elektronicznego (treści cyfrowych) polega na dostarczeniu Kupującemu wiadomości e-mail z linkiem do ściągnięcia pliku, na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Kupującego.
 1. Kupujący w momencie składania Zamówienia na Produkt elektroniczny (treści cyfrowe) zgadza się na wykonanie Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych i dostarczenie mu treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. Wyrażając zgodę, Kupujący traci przysługujące mu prawo odstąpienia od Umowy.
 1. Jeśli Kupujący, będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na dostarczenie mu treści cyfrowych przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, ma obowiązek zapłaty za zamówione i dostarczone treści cyfrowe (produkt elektroniczny).
 1. Dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem odbywa się po wyrażeniu zgody przez Kupującego na świadczenie przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną.
 1. Usługa online zostanie dostarczona Kupującemu przy wykorzystaniu oprogramowania do komunikacji internetowej Skype/Messenger, platformy do webinarów, w terminie wspólnie uzgodnionym pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Szczegółowe wymagania techniczne niezbędne do współpracy z ww. systemami teleinformatycznymi znajdziesz tutaj: https://support.skype.com/pl/faq/fa10328/jakie-sa-wymagania-systemowe-skype-a; https://www.facebook.com/help/211644178877843?helpref=search&sr=22&query=messenger
 1. Kupujący, będący Konsumentem w momencie składania Zamówienia na Produkt (usługę online) oferowany przez Sprzedawcę, zgadza się na wykonanie Umowy Sprzedaży  i realizowanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 1. Jeśli Kupujący, będący Konsumentem wykonuje prawo odstąpienia od Umowy, po wcześniejszym wyrażeniu zgody na realizowanie usługi przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od Umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem ceny zakupu Produktu (usługi online).
 1. Czas realizacji Zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
 1. Po zrealizowaniu Zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego  podany w trakcie składania Zamówienia, potwierdzenie realizacji Zamówienia i rozpocznie wysyłkę Zamówienia do Kupującego.

§6: Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący, będący Konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych rzeczy (produkt materialny).
 1. Bieg terminu, określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu (rzeczy) Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej, niż przewoźnik.
 1. Kupujący, będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy (produkt materialny) będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 1. Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 1. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 1. Oświadczenie należy wysłać drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można również złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 1. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, Umowę uznaje się za niezawartą.

b) W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta  o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c) Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie wiązało się dla niego z żadnymi kosztami.

d) Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem.

e) Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od daty dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

g) Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech  i funkcjonowania Produktu.

 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę o Dostarczenie Treści Cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy o Świadczenie Usług, jeśli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 1. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Kupującemu, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży Produktu tj. dokonał zakupu biletu na wydarzenie online organizowane przez Sprzedawcę w konkretnej dacie i z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy nie uczestniczył w nim, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

§7: Odpowiedzialność za wady i reklamacja

 1. Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
 1. Reklamację należy zgłosić drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 1. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. więzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację oraz żądanie Kupującego w związku    z wadą Produktu. Przy złożeniu reklamacji Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 1. W przypadku gdyby Sprzedawca uznał informacje udzielone przez Klienta za niewystarczające – zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z nim w celu możliwie najszybszej i skutecznej realizacji reklamacji.
 1. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Kupującym jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Konsumenta uznał za uzasadnione.
 1. Produkt odsyłany w ramach procedury reklamacyjnej należy odesłać na adres siedziby Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.

§8: Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego przetwarzanych w związku z wykonywaniem zawartej Umowy Sprzedaży/Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowy o Świadczenie Usług jest Sprzedawca.
 1. Cele i czynności przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem przez Kupującego Zamówienia u Sprzedawcy.

a) Składając Zamówienie musisz podać dane niezbędne do realizacji Zamówienia tj. imię i nazwisko, adres rozliczeniowy, adres e-mail Jeżeli dokonujesz zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musisz podać nazwę firmy, adres siedziby oraz numer NIP. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia Zamówienia.

b) Dane przekazane w związku z Zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

c) Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane nadal mogą być przetwarzane w celach statystycznych. Pamiętaj również, że mam obowiązek przechowywać faktury z Twoimi danymi osobowymi przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

d) W przypadku danych o Zamówieniach nie masz możliwości sprostowania tych danych po realizacji Zamówienia. Nie możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Podobnie, nie możesz sprzeciwić się przetwarzaniu danych oraz domagać się usunięcia danych zawartych w fakturach. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy możesz jednak sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach statystycznych, jak również domagać się usunięcia Twoich danych z mojej bazy.

e) W stosunku do danych o zamówieniach przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

a) realizacji Zamówienia tj. dostarczenia Produktu, wystawienia faktury – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej „RODO”;

b) wykonania obowiązków z zakresu rekojmi – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;

c) dochodzenia roszczeń – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest dochodzenie należności;

d) archiwizowania dokumentów – podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO gdy obowiązek archiwizowania jest wymagany i określony w czasie przepisami prawa lub art. 6 ust. 1 lit. f) RODO gdy przechowywanie dokumentów przez czas możliwy do dochodzenia roszczeń z tytułu umowy stanowi prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy jako administratora danych osobowych.

 1. Dane osobowe, które będą przechowywane:

a) listy przewozowe, faktury, umowy, potwierdzenia Zamówienia – dla celów podatkowych przez okres 5 lat od zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy, a jeżeli okres możliwego dochodzenia roszczeń w ramach zawartej umowy jest dłuższy, przez czas możliwego dochodzenia roszczeń;

b) dane w zakresie wykonania obowiązków z zakresu rękojmi będą przetwarzane przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

 1. Podanie danych jest dobrowolne i niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży/Umowy o Dostarczenie Treści Cyfrowych/Umowy o Świadczenie Usług.
 2. Dane osobowe Kupującego będą udostępniane tylko podmiotom do tego upoważnionym powiązanym z realizacją Zamówienia złożonego przez Kupującego tj. Fedex –  firma kurierska, Inpost – przy wyborze dostawy za pośrednictwem paczkomatów, Blue Media S.A. obsługujący płatności elektroniczne.
 3. Sprzedawca jako administrator danych osobowych zawarł z FSi umowę powierzenia przetwarzania danych Kupującego w związku z korzystaniem przez Kupującego ze Sklepu, składania Zamówienia oraz jego realizacji.
 1. Sprzedawca nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym nie profiluje w trakcie przetwarzania danych w wyżej wymienionych celach.

§9: Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php
 1. Konsument posiada nastepujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

a) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.  o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygniecie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

b) Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z póżn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

c) Konsument może uzyskać bezpłatna pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu pomiędzy nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

d) Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§10: Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep są zawierane w języku polskim.
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj. Zmian przepisów prawa, zmian sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Do Umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą   w dacie złożenia zamówienia przez Kupującego.
 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta; ustawy o ochronie danych osobowych.

Data publikacji: 15.11.2019 r.

 

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu sprzedaży Produktów realizowany przez Eudaimonia Space Małgorzata Łuczkowska

Miejscowość, data ……………………………..….

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Konsumenta

………………………………………

………………………………………

Adres zamieszkania Konsumenta

Eudaimonia Space Małgorzata Łuczkowska

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia …………………………. dotyczącej zakupu rzeczy/usługi ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………

………………………………………………

         Podpis Konsumenta

Załącznik nr 2 do Regulaminu sprzedaży Produktów realizowany przez Eudaimonia Space Małgorzata Łuczkowska

Miejscowość, data ……………………………..….

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko Kupującego

………………………………………

………………………………………

Adres zamieszkania Kupującego

     Eudaimonia Space Małgorzata Łuczkowska

Formularz reklamacyjny 

Zawiadamiam, że zakupiony produkt …………………………………………………………….……………………

jest niezgodny z Umową Sprzedaży.

Data wykrycia wady:……………………………………………………………………………….……………………………..

Szczegółowy opis wady: ………………………………………………………………………………………………………..

Data zawarcia Umowy/dostawy:……………………………………………………………………….…………………..

Żądania Kupującego: wymiana Produktu na nowy/obniżenie ceny/zwrot należności za Produkt1)

Zwrotu należności za Produkt proszę dokonać na konto:2) ……………………………..………………

…………………………………

      Podpis Kupującego

1) niepotrzebne skreślić

2) wypełnić w przypadku wyboru zwrotu należności za Produkt przez Kupującego